Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli


Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej działce obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wycinka drzew kraków 2022 wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.